இடுகைகள்

2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இதப் பாருங்க சாமியோவ்!

ஒரு போதும் திரும்பாது இந்த 12 - 12- 12

யுகங்களைக் கடந்த கோயில்

நான் ரசித்த வெண்பாக்கள்

நாஸதீய ஸூக்தம் - ப்ரளயத்துக்கு முன்னால்.

ரசிகன் ரங்கமணி - காதம்பரி

ஆளை உருக்கும் ஒரு அஞ்சலி.

பதார்த்த குண சிந்தாமணி - காலத்தின் வாடா மலர்