இடுகைகள்

November, 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நாஸதீய ஸூக்தம் - ப்ரளயத்துக்கு முன்னால்.

ரசிகன் ரங்கமணி - காதம்பரி

ஆளை உருக்கும் ஒரு அஞ்சலி.

பதார்த்த குண சிந்தாமணி - காலத்தின் வாடா மலர்

தர்பாரி கானடா - காதம்பரி

காவேரி தீர ரசிகன் - காதம்பரி

சுடர் மலரட்டும்.

மரணத்தை அறிவிக்கும் அறிகுறிகள்.

அக்ஷீப்யாம் தே ஸூக்தம் - நிவாரணத்தின் ஆதிவேர்.